เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 2. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   
  1. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566   
  2. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ในที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566   
  3. ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566           
  4. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ในที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566    
                                                                           
 3. .การรายงานผลการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 1. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 2. บันทึกแจ้งเวียนเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 3. ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 1. ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน