แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)

แผนปฏิบัติ

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี พ.ศ.2565

รายงานผลดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2562

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ  6 เดือน

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน