แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

รายงานผลดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2562

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ  6 เดือน

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ  6 เดือน

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.(2566-2570) รอบ 6 เดือนเเรกประจำปี 2566