บทบาทหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประกอบด้วย ๔ ส่วนราชการ

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มีหน้าที่ ให้บริการรับ – ส่งหนังสือ  รับเรื่องร้องเรียน งานประชุม งานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่และ งานราชการทั่วไป

๒. กองคลัง
มีหน้าที่ ให้บริการ  การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานจัดซื้อจัดจ้าง  และงานพัสดุ

. กองช่าง
มีหน้าที่ ให้บริการตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน งานเขียนแบบการก่อสร้างต่างๆ รวมถึงการควบคุมการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน

. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีหน้าที่   ให้บริการด้านการศึกษา   ตรวจสอบควบคุมดูแลศูนย์เด็กเล็กภายในตำบล งานอบรมเยาวชน  งานประเพณี และกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ


ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวนบุคลากร

ตำแหน่ง  ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำแหน่ง  ในส่วนการคลัง
ตำแหน่ง  ในส่วนโยธา
ตำแหน่ง  ในส่วนการศึกษาฯ
๗ คน
๕ คน
๔ คน
๙ คน

(หมายเหตุ) ข้าราชการ ๑๒ คน  พนักงานครู ๒ คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ มีจำนวน ๑๑ คน และพนักงานจ้างทั่วไป ๑  คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
 ๔ คน
๑๖ คน
๒ คน