สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริการส่วนตำบล

เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

      ตำบลเมืองลีเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในอำเภอนาหมื่นตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัดน่าน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 25  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดน่าน  ระยะทางประมาณ  105   กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

– ทิศเหนือ             ติดต่อกับตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน
– ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลปิงหลวง   อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน
– ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลนาทะนุง   อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน
– ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลบ้านเวียง   อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่

เนื้อที่โดยประมาณ

          ตำบลเมืองลีมีเนื้อที่โดยประมาณ  75  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  46,5000

ลักษณะภูมิประเทศ

         สภาพพื้นที่ของตำบลเมืองลี ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 95.95  จะมีที่ราบเฉพาะบริเวณที่อยู่อาศัย และพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะสูงชัน ( Steep Land ) ซึ่งไม่เหมาะกับการเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ลาด ( Slop Land )  ซึ่งมีประมาณ 3%  ของพื้นที่ทั้งหมด

ลักษณะภูมิอากาศ

          ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่ตำบลเมืองลีอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน มีความแตกต่างกันของฤดูกาลโดยอากาศจะร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนและหนาวเย็นในฤดูหนาวโดยได้รับอิทธิพลจามลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาเอาความชุ่มชื่นมาสู่ภูมิภาคทำให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนและจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเอาความหนาวเย็นสู่ภูมิภาคในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีสภาพอากาศร้อน

      นอกจากนี้พื้นที่ตำบลเมืองลียังมีสภาพภูมิอากาศโดยรอบเป็นหุบเขาและภูเขาสูงชันมากทิวเขาวางตัวในแนวเหนือใต้ทำให้บริเวณยอดเขาสามารถรับความกดอากาศสูงที่แผ่มาจากประเทศจีนในฤดูหนาวได้อย่างทั่วถึงและเต็มที่ขณะเดียวกันที่ทิวเขาวางตัวเหนือใต้ทำให้เสมือนกำแพงปิดกั้นลมมรสุมทางทิศตะวันออกรวมทั้งยังมีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขากับความสูงเฉลี่ยที่ผิวดินแตกต่างกันมากและยังมีระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลจากปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ในตอนกลางวันถูกอิทธิพลของแสงแดดเผาทำให้อุณหภูมิร้อนมากและในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลของลมภูเขาพัดลงสู่หุบเขาทำให้อากาศเย็นในตอนกลางคืน

ลักษณะของดิน

        ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นแบบดินภูเขาตามสภาพของพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเนื่องมาจากการกัดกร่อนหรือมีหญ้าคาหรือวัชพืชอื่นๆขึ้นปกคลุมหนาแน่นมักมีการชะล้างพังทลายของหน้าดินไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตรเท่าที่ควร

ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำตำบลเมืองลี

– แม่น้ำสายหลัก 3 สาย คือ  1.แม่น้ำลี  2.แม่น้ำอูน  3.แม่น้ำแขว่ง
– แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย 35 แห่ง

ลักษณะของไม้และป่าไม้

ทรัพยากรป่า
ตำบลเมืองลีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงมีป่าไม้ปกคลุมซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกหลายแห่ง

  • พื้นที่ป่าทั้งหมด   จำนวน    72,676 ไร่
  • พื้นที่อยู่อาศัย   จำนวน   550 ไร่
  • พื้นที่ทำการเกษตร   จำนวน  12,774 ไร่

จำนวนประชากร

ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  มีจำนวน  7 หมู่บ้าน

ข้อมูลประชากร  ณ  มกราคม 2566