ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายคุณาสิน  ฐานะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
สายด่วน 080-857-7545

นางสาวณฤดี  อินทร์ขวาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
สายด่วน 098-735-5675

นายศิริโชค  นวลแขว่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
สายด่วน 080-240-9897

นายดัชนุพล  ป่องนันท์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
สายด่วน 095-962-5510