การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลและอำเภอและจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายใน ตำบล  และหมู่บ้าน มีรายละเอียด  ดังนี้
–  ถนนลาดยาง อบต.เมืองลี สายนาทะนุง – บ้านนาคา  ต.เมืองลี ถึง  อ.นาหมื่น  ระยะทาง ๒๕  กิโลเมตร  ซึ่งสามารถใช้สัญจรไปยังตำบลอื่น อำเภอ และจังหวัดได้อย่างสะดวก
–  ถนนคอนกรีต สายตำบลเมืองลี ถึง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  ระยะ  ๕๕.๐๐  กิโลเมตร
–  ถนนลาดยาง อบต.เมืองลี สาย บ้านนาคา – น้ำแขว่ง  ระยะทาง   ๗.๕๐  กิโลเมตร
–  ถนนชนบทในหมู่บ้าน   นาหมอ – วังน้ำเย็น  ระยะทาง     ๔.๐๐  กิโลเมตร
–  สำหรับเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และถนนลูกรังในบางสายที่อยู่ห่างไกล
–  ถนนดินแดง          จำนวน            ๓  สาย         ระยะทาง    ๑๑.๕๒๐  กิโลเมตร
–  ถนนคอนกรีต        จำนวน         ๔๗  สาย         ระยะทาง      ๖.๗๘๐  กิโลเมตร
–  ถนนลาดยาง         จำนวน            ๒  สาย         ระยะทาง    ๑๐.๘๐๐  กิโลเมตร

การโทรคมนาคม

–  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (หน่วยย่อยของไปรษณีย์ อ.นาหมื่น )   จำนวน  ๑  แห่ง
–  ระบบอินเตอร์เน็ตตำบล  (ใช้ระบบ AIS)                                   จำนวน  ๑  แห่ง
–  โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ AIS  DTAC และ TRUE                       จำนวน  ๓  แห่ง

การไฟฟ้า

จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง    มีจำนวน            ๗    หมู่บ้าน
จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า      มีจำนวน      ๒,๐๒๒   คน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

– แม่น้ำสายหลัก ๓  สาย    คือ   ๑. แม่น้ำลี    ๒.แม่น้ำอูน     ๓. แม่น้ำแขว่ง

– ลำห้วย ลำน้ำ   ๒๘  สาย   คือ

๑. ลำน้ำอูน
๒. แม่น้ำแขว่ง
๓. ห้วยบ้านกลาง
๔. ห้วยกำแพ้ง
๕. แม่น้ำลี
๖. ลำน้ำทวาย
๗. ลำห้วยทรายขาว
๘. ลำน้ำลีขวาง
๙. ลำห้วยหวายห้าน
๑๐. ลำห้วยตาดหมอก
๑๑. ลำห้วยค้างคาว
๑๒. ลำห้วยม่วงคำ
๑๓. ลำห้วยบอกเมี้ยง
๑๔. ลำห้วยเสี้ยว
๑๕. ลำห้วยกันทะ
๑๖. ลำห้วยนกก๊ก
๑๗. ลำห้วยต้นต้อง
๑๘. ลำห้วยช้างร้อง
๑๙. ลำห้วยบ้านห่าง
๒๐. ลำห้วยเก้าไฮ
๒๑. ลำห้วยแก้ว
๒๒. ลำห้วยหาน
๒๓. ลำห้วยเสือ
๒๔. ลำห้วยน่าน
๒๕. ลำห้วยน่านน้อย
๒๖. ลำห้วยป่าคา
๒๗. ลำห้วยเป๋ย
๒๘. ห้วยช้างตาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย  ๓๕  แห่ง

๑. ฝายน้ำอูนเหนือ
๕. ฝายนาน้อย (ไม้)
๙.  ฝายนาเคียน
๑๓. ฝายทุ่งเพิง
๑๗. ฝายนาตาล
๒๑. ฝายลุงตาคำ
๒๕. ฝายสงค์
๒๙. ฝายปู่ฮ่อน
๓๓. ฝายตลิ่งชัน
๒. ฝายน้ำอูนกลาง
๖. ฝายป่าหก (ไม้)
๑๐. ฝายปู่หนานก๋า
๑๔. ฝายหัวทุ่ง
๑๘. ฝายนาคา
๒๒. ฝายลุงสม
๒๖. ฝายสามสบ
๓๐. ฝายหล่ายหน้า
๓๔. ฝายท่าควาย
๓. ฝายลุ่มวัด
๗. ฝายนาม่วง
๑๑. ฝายนาหมอ
๑๕. ฝายน้ำทวาย
๑๙. ฝายบ้านโฮง
๒๓. ฝายปู่แดง
๒๗. ฝายป่าไผ่
๓๑. ฝายมณีวรรณ
๓๕. ฝายห้วยห้าน
๔.  ฝายห้วยหมาก
๘.  ฝายป่าซาง
๑๒. ฝายผาช้าง
๑๖. ฝายนาพริก
๒๐. ฝายห้วยห้าน
๒๔. ฝายหัวต่ง
๒๘. ฝายทุ่งน่าน
๓๒. ฝายวังฝาย
–  บ่อน้ำตื้น
–  บ่อบาดาล
–  บ่อโยก
–  ถังเก็บน้ำ    ขนาด  ๒x๒  ม.
–  ถังเก็บน้ำแบบ ฝ.๕
–  ถังเก็บน้ำแบบ ฝ.๓๓
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
 ๑๒ แห่ง
๓ แห่ง
๓ แห่ง
๖๒ ถัง
๑๐๙ ถัง
๖ ถัง