สถานที่สำคัญ

สถานที่สำคัญ

วัดบ้านน้ำอูน ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำอูน  หมู่ที่ ๑ เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน มีนาคม ๒๔๔๐ เป็นเนื้อที่นาของนายติ๊ด (ไม่ทราบนามสกุล) ถวายให้สร้างวัดขึ้นโดยมีเนื้อที่กว้างประมาณ ๔ ไร่ มีเจ้าอาวาสคือ พระอธิการจันต๊ะ  จตมาโร อุโบสถหลังปัจจุบันนี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๑๖  ต่อมาวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๐ ได้ทำพิธีฝังลูกนิมิตและยกช่อฟ้า  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระอธิการเอก  สุมฺงคโล


วัดบ้านป่าซาง ตั้งอยู่ที่บ้านป่าซาง  หมู่ที่ ๒ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กุฎิสงฆ์ และศาลาบำเพ็ญกุศล ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปต่างๆ  วัดป่าซางสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๖ โดยมีพระครูวิสุทธิ เจ้าคณะอำเภอนาน้อย สมัยเรียกเจ้าคณะแขวงวัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นผู้สร้าง การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสคือ พระอธิการบุญนัก จตฺตมาโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระอธิการมานพ มานพโล


วัดบ้านนาคาตั้งอยู่ที่บ้านนาคา  หมู่ที่ ๔ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลา การเปรียญ กุฏิสงฆ์และศาลาบำเพ็ญกุศล ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปต่างๆ วัดนาคา สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๑ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสคือ พระอธิการอิ่นคำ มหาลาโภ การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ.๒๔๘๔  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระอธิการบุญนัก  จตมาโล


สำนักปฏิบัติธรรมบ้านวังน้ำเย็น  ตั้งอยู่บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๕ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕ ท่านพระอาจารย์จตุพล ปัญญาธโร แห่งวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาแสวงบุญจาริกธุดงค์ ณ บ้านวังน้ำเย็น ได้มาพักแรมบนภูเขาที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นสถานที่สงบ  ควรแก่การบำเพ็ญสมณธรรมและจัดตั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ชาวบ้านจึงมอบถวายที่ดินป่าชุมชน ๑๐๐ ไร่เศษ แห่งนี้ให้กับพระอาจารย์ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ จากนั้นพระอาจารย์จึงได้ดำเนินการทำเรื่องขอพื้นที่ป่าชุมชนไปยังสำนักงานป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันมีผู้ปฎิบัติธรรมคือ พระจักรรินทร์  ถิรสทฺโถ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลี

สถานีอนามัยเดิมตั้งอยู่ในเขตตำบลปิงหลวง พ.ศ.๒๕๒๔ ตำบลเมืองลีจึงได้ของบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างใหม่ในพื้นที่ตำบลเมืองลี ต่อมา พ.ศ. ๒๕๒๗ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยใหม่ เป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งตึก ยกพื้น      ทรงปั้นหยา พร้อมบ้านพักข้าราชการจำนวน ๓ หลัง ก่อสร้าง   ในที่ดินสาธารณประโยชน์ของบ้านป่าซาง หมู่ที่ ๒  ตำบลเมืองลี เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนตำบลเมืองลีในการก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้นล่างเพื่อใช้เป็นห้องรักษาพยาบาลโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจาก ทางราชการในการก่อสร้างต่อเติมอาคาร


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร   ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ โดยให้ยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยมีคณะทำงานชุดแรก คือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีคนแรก
นายเสวียน  ปันติ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีคนแรก
นายสงวน  จินะแปง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีคนแรก
จ่าสิบตรีหญิง วรรณพร  สมวรรณ

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ย้ายที่ทำการใหม่มาตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘