โครงสร้างองค์กร

แผนผังโครงสร้างหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ฝ่ายสภา

ประธานสภาฯ

 

                    รองประธานสภาฯ                                                       เลขานุการสภา อบต.เมืองลี

 

สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.2       สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.3      สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.5

สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.6       สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.7

           

ฝ่ายบริหาร

นายก อบต.เมืองลี

 

รองนายก อบต.เมืองลี คนที่ 1                         รองนายก อบต.เมืองลี คนที่ 2

 

เลขานุการนายก อบต.เมืองลี

 

ฝ่ายประจำ

ปลัด อบต.เมืองลี

                                                 สำนักปลัด                                       กองคลัง
                                          -งานบริหารงานทั่วไป                            -งานการเงิน     
                                          -งานนโยบายและแผน                           -งานบัญชี       
                                          -งานส่งเสริมการท่องเที่ยว                     -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้         
                                          -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        -งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

                                          -งานกิจการสภาฯ        
                                          -งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข       
                                          -งานสังคมสงเคราะห์              

                             กองช่าง                                         กองการศึกษาฯ

                                       -งานก่อสร้าง                                         -งานบริหารการศึกษา   
                                       -งานออกแบบและควบคุมอาคาร             -งานส่งเสริมศาสนา การศึกษา และวัฒนธรรม                                             -งานประสานสาธารณูปโภค                   -งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผู้ด้อยโอกาส เด็ก
                                       -งานผังเมือง                                          สตรี คนชรา และผู้พิการ ฯลฯ