การติดตามเเละประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามเเละประเมินผลแผนพัฒนา

ปี 2561

1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2561

2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ 2561


ปี 2562

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ 2562

ปี 2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ 2563

ปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ 2564