สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

๓.๑  การศึกษา มีสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลเมืองลี  แบ่งออกเป็นระดับ ปฐมวัย  และประถมศึกษา ดังนี้

 • ระดับปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี
  มีจำนวนเด็กเล็กทั้งสิ้น ๔๖ คน
 • ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด ๓  แห่ง
  – โรงเรียนบ้านน้ำอูน       มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น      ๒๙  คน
  – โรงเรียนอนุบาลเมืองลี   มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น      ๔๑ คน
  – โรงเรียนบ้านนาคา       มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น      ๕๔  คน
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  ตำบลเมืองลี
  จำนวน ๑ แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน     ๗ แห่ง
 • ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลเมืองลี จำนวน   ๑ แห่ง

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา ตำบลเมืองลี มีวัดทั้งสิ้น  ๓   แห่ง

๑. วัดบ้านน้ำอูน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ (บ้านน้ำอูน) มีศรัทธาวัดจากหมู่บ้านน้ำอูน และบ้านน้ำแขว่ง
๒. วัดบ้านป่าซาง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ (บ้านป่าซาง) มีศรัทธาวัดจากหมู่บ้านป่าซางและบ้านนาม่วง
๓. วัดบ้านนาคา   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ (บ้านนาคา) มีศรัทธาวัดจากหมู่บ้านนาคาและบ้านนาหมอ
๔. สำนักปฏิบัติธรรมบ้านวังน้ำเย็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 (บ้านวังน้ำเย็น) มีศรัทธาจากหมู่บ้านวังน้ำเย็น

การสาธารณสุข

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเมืองลี
๒. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
๓. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
๔. อสม.
๕. อัตราการมีและใช้ส้วมราด
จำนวน      ๑   แห่ง
จำนวน      ๗  แห่ง
จำนวน      ๔   คน
จำนวน    ๕๐  คน
ร้อยละ    ๑๐๐

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑. ไทยอาสาป้องกันชาติประจำหมู่บ้าน
๒. สถานีตำรวจ/หน่วยบริการประชาชน
๓. ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๔. ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยตำบลเมืองลี
จำนวน   ๔   แห่ง
จำนวน   ๑   แห่ง
จำนวน   ๑   แห่ง
จำนวน   ๑   แห่ง