ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชน

จำนวนกลุ่มทุกประเภท     ๒๑  กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่ม
–  กลุ่มอาชีพ                 ๑๓  กลุ่ม
–  กลุ่มออมทรัพย์            ๘  กลุ่ม

กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

– ร้านค้าชุมชน
– กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้
– กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
– กลุ่มเลี้ยงสัตว์
– กลุ่มเลี้ยงกระบือ
– กลุ่มเลี้ยงสุกร
– กลุ่มเลี้ยงไก่
– กลุ่มเลี้ยงเป็ด
– กลุ่มเลี้ยงปลา
– กองทุนปุ๋ย
– กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง
– กลุ่มจักสาน
– กลุ่มผลิตข้าวกล้อง
– กลุ่มผลิตอิฐบล็อก
จำนวน  ๑  กลุ่ม
จำนวน  ๒  กลุ่ม
จำนวน  ๕  กลุ่ม
จำนวน  ๕  กลุ่ม
จำนวน  ๖  กลุ่ม
จำนวน  ๒  กลุ่ม
จำนวน  ๒  กลุ่ม
จำนวน  ๓  กลุ่ม
จำนวน  ๓  กลุ่ม
จำนวน  ๓  กลุ่ม
จำนวน  ๑  กลุ่ม
จำนวน  ๑  กลุ่ม
จำนวน  ๑  กลุ่ม
จำนวน  ๑  กลุ่ม
สมาชิกทั้งหมด      ๑๐ คน
สมาชิกทั้งหมด   ๓๙๘ คน
สมาชิกทั้งหมด      ๖๐ คน
สมาชิกทั้งหมด   ๕๒๒ คน
สมาชิกทั้งหมด      ๘๑ คน
สมาชิกทั้งหมด      ๕๑ คน
สมาชิกทั้งหมด   ๑๓๑ คน
สมาชิกทั้งหมด      ๓๙ คน
สมาชิกทั้งหมด     ๗๙ คน
สมาชิกทั้งหมด     ๒๒ คน
สมาชิกทั้งหมด      ๑๖ คน
สมาชิกทั้งหมด      ๒๐ คน
สมาชิกทั้งหมด      ๒๒ คน
สมาชิกทั้งหมด      ๒๐ คน

กลุ่มพัฒนาสังคม

– กลุ่มแม่บ้าน
– กลุ่ม  อสม.
– ชมรมผู้สูงอายุ
– หมู่บ้าน  อพป.
จำนวน  ๗  กลุ่ม
จำนวน  ๗  กลุ่มจำนวน  ๗  กลุ่ม
จำนวน  ๔  หมู่บ้าน
สมาชิกทั้งหมด    ๓๖๗   คน
สมาชิกทั้งหมด    ๖๗๑   คน
สมาชิกทั้งหมด    ๑๑๓   คน