พ.ร.บ./พ.ร.ก./พ.ร.

พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา / พระราชกำหนด 

พ.ร.บ

พ.ร.ฏ.