ข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ทรัพยากรดิน

ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นแบบดินภูเขาตามสภาพของพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง  ดินตื้นมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  เนื่องมาจากการกัดกร่อนหรือมีหญ้าคาหรือวัชพืชอื่นๆขึ้นปกคลุมหนาแน่น มักมีการชะล้างพังทลายของหน้าดิน  ไม่เหมาะสมต่อการทำเกษตรเท่าที่ควร

ทรัพยากรป่า

ตำบลเมืองลี  มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง  มีป่าไม้ปกคลุม  ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตก  หลายแห่ง

–  พื้นที่ป่าทั้งหมด
–  พื้นที่อยู่อาศัย
–  พื้นที่ทำการเกษตร
จำนวน
จำนวน
จำนวน
๓๒,๖๗๖
๕๕๐
๑๒,๗๗๔
ไร่
ไร่
ไร๋

มวลชนจัดตั้ง

– ลูกเสือชาวบ้าน
– ไทยอาสาป้องกันชาติ
– กองหนุนเพื่อความมั่นคง
– อาสาสมัครสาธารณะสุขหมู่บ้าน
๓ รุ่น
๒ รุ่น
๒ รุ่น
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
๑๔๒  คน
๑๘๗  คน
๑๘  คน
๕๐  คน

องค์กรชาวบ้าน

(๑)  กลุ่มฮักเมืองลี

๑. นายสุจีนต์  ฐานะ
๒. นายสำราญ   ถาลี
๓. นายสง่า  จินะแปง
๔. นายสังวาล  คำถา
๕. นายอำนวย  ปัญสุภารักษ์
๖. นายสหรัฐ  ปิงจันทร์ดี
๗. นายจำนง  คำฤทธิ์
๘. นายวิชิต  บัตริยะ
๙. นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว
๑๐. นายประทวน  นันยะ
๑๑. นายสมบูรณ์  สุทธิ
๑๒. นายนิวัฒน์  จ๊ะโม่ง

 • ประธานกลุ่มฮักเมืองลี
 • รองประธานกรรมการ
 • เหรัญญิก
 • เลขานุการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ

(๒)  กลุ่มแม่บ้านตำบลเมืองลี

นางตรีทิพย์  ต๊บแก้ว
นางเกสร  ธิมา
นางทรวง  กันทำ
นางบุญนำ  ป่องนันท์
นางวาสนา  ถาลี
นางศรีแพร  แก้วตัน
นางลำดวน   ขันเนตร
ประธานแม่บ้านตำบลเมืองลี
ประธานแม่บ้านน้ำอูน
ประธานแม่บ้านนาหมอ
ประธานแม่บ้านนาคา
ประธานแม่บ้านวังน้ำเย็น
ประธานแม่บ้านน้ำแขว่ง
ประธานแม่บ้านนาม่วง
.
หมู่ที่  ๑
หมู่ที่  ๓
หมู่ที่  ๔
หมู่ที่  ๕
หมู่ที่  ๖
หมู่ที่  ๗

(๓)  ชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองลี

ร.ท.สุริยา  ระงับพิษ
นายสมบูรณ์  จรัสบูรณาพันธ์
นายปรีชา  แก้วธรรม
นายอุดม   มาอิ่น
นางจุรีย์   อินเปิ้น
นางจันทร์เป็ง  มาละโส
นายอินมาก   ฐานะโภคิน
นายบรรเลง   ใจสัตย์
นางเมา   กันอึ่ง
นางแสงหล้า  ต๊ะมาแก้ว
ประธานชมรมผู้สูงอายตำบลเมืองลี
รองประธานชมรมผู้สูงอายุ
รองประธานชมรมผู้สูงอายุ
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(๔)  สภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี

น.ส.นิชกานต์  อาโน
ด.ญ.วรัญญา  แก้วตัน
น.ส.อรอนงค์  หัสเดช
น.ส.ชนิกานต์  ขันยอด
น.ส.พรชนก  ใจทา
น.ส.วาสนา  มะวงศ์
นายกษิติ์เดช  ใจกระจ่าง
นายทนงศักดิ์  มาละโส
น.ส.ณัฐชินานันท์  ตันแฮด
น.ส.น้ำทิพย์  กันหลี
นายรัฐพงษ์  สายสัมพันธ์
นายณัฐพล  กิจสะอาด
น.ส.ภัทรวดี  นวลแขว่ง
นายต่อตระกูล  คำแก้ว
นายวิทยา  ชนสินธุ์
นายณัฐพล  ก่ำว้า
ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี

(๕)  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองลี

นายจำนง  คำฤทธิ์
นายสุขสันต์  ฐานะ
นายวริทธิ์ธร  จินะแปง
นายคุ้ม  ธิมา
นายสำราญ  ถาลี
นายสังวาลย์  คำถา
นายภาณุวัฒน์  ตันธนวรกุล
กำนันตำบลเมืองลี
ผู้ใหญ่บ้านนํ้าอูน ม.1
ผู้ใหญ่บ้านป่าซาง ม.2
ผู้ใหญ่บ้านนาหมอ ม.3
ผู้ใหญ่บ้านวังนํ้าเย็น ม.5
ผู้ใหญ่บ้านนํ้าแขว่ง ม.6
ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง ม.7