วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“หล่อหลอมความคิด  ใช้ชีวิตพอเพียง  เมืองลีน่าอยู่

  เลิศหรูแหล่งท่องเที่ยว  กลมเกลียวพัฒนา  ปลอดยาเสพติด”