สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ

      ในเขตตำบลเมืองลี  ประชากรบางรายประกอบอาชีพที่หลากหลาย แยกได้ดังนี้

– ทำสวน  ทำไร่  ทำนา
– รับจ้าง
– ค้าขาย
– เลี้ยงสัตว์
– อุตสาหกรรมในครัวเรือน
– รับราชการ
๔๔๕
๑๑๑
๒๑
๑๕๑
๑๘
๑๐
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน

 

หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

– ร้านค้าชุมชน
– ปั๊มน้ำมัน  (ปั๊มหลอด )
– โรงสี
– ร้านซ่อมรถ
– ร้านค้า  ( ขายของชำ )
– ร้านตัดผม
– ร้านขายอาหาร
– โรงกลั่นสุราชุมชน
– เขียงหมู
– ผลิตบล็อกชุมชน
๑๙
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

 

พืชเศรษฐกิจ

๑. ข้าว
๒. ข้าวโพด
๓. มะแข่น (ภาษากลาง เรียกว่า  กำจัด)
๔. ถั่วเหลือง
๕. มะตาว  (ภาษากลาง เรียกว่า ลูกชิด)
๖. เงาะ
๗. ลิ้นจี่