ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี กำหนดนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1  วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566
สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 2  วันอังคาร ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566
สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 3  วันพุธ ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566
โดยมี นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี รวมทั้งคณะผู้บริหาร , นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เเละพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้