ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566
เวลา 09.30 น.
นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ได้กำหนดนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2
โดยมี นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี รวมทั้งคณะผู้บริหาร, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เเละพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (ชั้นบน) อ.นาหมื่น จ.น่าน