อบต.เมืองลี จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566
เวลา 09.00 น.
งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมาย และด้านการดูแลสุขภาพ ทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม การทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นางสาวปรียกาญ อินทะพุด หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เมืองลี กล่าวรายงานฯ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี, นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.เมืองลี เเละพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี, นายจำนง คำฤทธิ์ กำนันตำบลเมืองลี, ผอ.รร.ผู้สูงอายุตำบลเมืองลี พร้อมด้วยประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองลี เเละนักเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
ขอขอบคุณคณะวิทยาการจากโรงพยาบาลนาหมื่น