ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี จัดกิจกรรมโครงการสุขภาพดีมีพัฒนาการตามวัยใส่ใจโภชนาการ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี จัดกิจกรรมโครงการสุขภาพดีมีพัฒนาการตามวัยใส่ใจโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ประกอบอาหาร มีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ ภาวะโภชนาการและเทคนิคในการประกอบอาหารให้เหมาะสมกับ เด็กและสร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง
ในการนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ นางกุณลดา ศิลปภัสมงคล ผอ.กองการศึกษา กล่าวรายงาน คณะครู, ผู้ปกครอง เเละ รพ.สต.เมืองลี เข้าร่วมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (ชั้นล่าง)