อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมเเละภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566
กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม อบต.เมืองลี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมเเละภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เเละปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นให้เกิดความตระหนัก รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น เเละเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เเละสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไป
ในการนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการฯ โดยมีนางกุณลดา ศิรปภัชมงคล ผอ.กองการศึกษาฯ กล่าวรายงาน ทั้งนี้คณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี, นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.เมืองลี, พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี, คณะครูโรงเรียนบ้านนาคา โรงเรียนอนุบาลเมืองลี เเละนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคา โรงเรียนอนุบาลเมืองลี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาคา ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ได้แก่
1.นางเทียมจิต บัตริยะ (ฐานการทำขนมลอดช่อง)
2.นางสังเวียน พูลสวัสดิ์ (ฐานการทำขนมจีน)
3.นางสาวดวงฤดี ติ๊บคำ (ฐานการทำข้าวเเคบ)
4.นางลำดวน เจริญพืชผลไทย (ฐานการทำเทียน)
5.นางสาวบุญเฑียร อินทร์ขวาง (ฐานการสานใบมะพร้าว)