อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการ “พาน้องท้องโลกกว้าง”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี สังกัดกองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการ “พาน้องท้องโลกกว้าง” วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กนักเรียน มีพัฒนาการการเรียนรู้ในต่าง ๆ ทั้งด้านความคิด อารมณ์ จิตใจ สังคม ฯลฯ ที่ดีขึ้น เหมาะสมตามวัย
โดยมีเส้นทางศึกษาได้แก่ วัดสำคัญต่างๆในตัวเมืองน่าน โคกหนองนาเเสนชื่น เตาเผาโบราณบ้านจ่ามนัส(พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกเเสนชื่น)
การนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี ได้มอบหมายให้ นางสาวณฤดี อินทร์ขวาง รองนายก อบต.เมืองลี เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมด้วย นางกุณลดา ศิลปภัชมงคล ผอ.กองการศึกษา อบต.เมืองลีฯ, พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี, คณะครูเเละนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี เข้าร่วมในครั้งนี้