ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566

วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 

หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 

ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 

ประกาศเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566