อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566
เวลา 08.00 น
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี