อบต.เมืองลี ร่วมกับ สนง.พัฒนาฝีมือเเรงงานน่าน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมและเครื่องมือประกอบอาชีพ ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานน่าน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมและเครื่องมือประกอบอาชีพ ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ มีงาน มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างมั่นคง และยั่งยืน จำนวน 3 หลักสูตรๆ ละ 20 คน รวมเป็น 60 คน ประกอบไปด้วย
1.หลักสูตรการแปรรูปอาหารเเละการตลาดออนไลน์
2.หลักสูตรการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
3.หลักสูตรการปูกระเบื้องเคลือบ
เพื่อยกระดับให้แรงงานมีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ และมีรายได้สูงขึ้น
โดยมี นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี, นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานน่าน พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ สพง.พัฒนาเเรงงานน่าน, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน