นายก อบต.เมืองลี เข้ามอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานมอบวุฒิบัตร”บัณฑิตน้อย”ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ทั้งนี้เพื่อผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนและผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบุตรหลาน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนต่อชุมชน โดยมีครูพี่เลี้ยงเด็ก และผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี