โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพ สู่สังคมดิจิทัล

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพ สู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม หลักสูตร การสร้างโอกาสเเละสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานน่าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2566 มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน
ณ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อ.นาหมื่น จ.น่าน