ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องขยายเวลาการพิจารณาการประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า

ประกาศขยายเวลารการพิจารณาการประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า