ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 เเละครั้งที่ 1/2567

20230216_073123