ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 เเละครั้งที่ 1/2566

20230216_035935