อบต.เมืองลี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (5ส.)

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดกิจกรรม

เป็นการจัดเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” และสอดคล้องกับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานและบรรยากาศที่สนับสนุนให้ข้าราชการลูกจ้างมีความสุขพึงพอใจในการทำงาน ตลอดจนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในสถานที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงเล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการ Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อจัดให้มีภูมิทัศน์สะอาดในสถานที่ทำงานและพื้นที่ในเขตบริการ สวยงามต่อผู้พบเห็น ตลอดจนเป็นการสร้างความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
การนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี, ข้าราชการ, พนักงานเเละลูกจ้างตำบลเมืองลี เข้าร่วมกิจกรรม