อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีตำบลเมืองลี ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
งานพัฒนาชุมชน อบต.เมืองลี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีตำบลเมืองลี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (ชั้นล่าง) มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 50 คน
การนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฯ ดังกล่าว