องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ กลุ่มเยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

เมื่อวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2565 การแข่งกีฬาสร้างความสัมพันธ์
กลุ่มเยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทะนุง