องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่านได้ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เป็นโอกาสอันดีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี ได้มีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วจึงนำเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรียนรู้จากกลุ่มผู้สูงอายุตำบลเมืองลี ตา ยาย สอนหลาน เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กวัยก่อนเรียนได้ทราบถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (ภายใต้มาตราการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19)