โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนกิจกรรมเด็กเเละเยาวชนตำบลเมืองลี

ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ.2565

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาคา ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน