บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปี 2564

1.บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564
2.บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2
3.บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1
4.บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2
5.บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
6.บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564
7.บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1
8.บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2
9.บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1
10.บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2
11.บันทึกรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก เรียกประชุมโดยนายอำเภอนาหมื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งประธานสภา และรองประธานสภา