สถิติการให้บริการประชาชน

สถิติการให้บริการประชาชนในด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ประจำเดือนมกราคม 2564

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประจำเดือนมีนาคม 2564

—————————————————————————————————-

สถิติการให้บริการประชาชนในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถิติการให้บริการประชาชนในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565