กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล

การโอนย้ายพนง.ส่วนตำบลเมืองลี ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานสวัสดิการพัฒนาสังคม ณ อบต.นาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563