กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ

ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า อ.สูงเม่นและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่