สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563 

สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564 

สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565 (ในรอบ 6 เดือน)

สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565 (ในรอบ 12 เดือน)

สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 (ในรอบ 6 เดือน)