ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ข้อมูลติดต่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

เลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ ๐๘๐-๖๗๖-๙๒๙๒
Email : muangleenan@hotmail.com