ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี