โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนกันยายน 2562 อบต.เมืองลี จัดโครงการอบรมคุรธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และขอขอบพระคุณ คุณพัสกร พอใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่มาให้ความรู้ในด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น แนวคิดในการปฏิบัติงานเชิงบวก และบทบาทชุมชนท้องถิ่นกับขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย พวกเราจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้เพื่อพัฒนาตำบลเมืองลีสืบต่อไป