ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป เพื่อดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

7-ประกาศรับสมัคร
7.1-ภาคผนวก-ก-คู่มือ
7.2-ภาคผนวก-ข-คู่มือ
7.3-ภาคผนวก-ค-คู่มือ
7.4-ภาคผนวก-ง-คู่มือ
7.5-ภาคผนวก-จ-คู่มือ

Download เอกสาร >>
ประกาศรับสมัคร
ภาคผนวก-ก
ภาคผนวก-ข
ภาคผนวก-ค
ภาคผนวก-ง
ภาคผนวก-จ