บริการ E-service

ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี


การบริการ E-Service
“ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

  • การให้บริการของ อบต.เมืองลี