แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

แผนการดำเนินงานประจำปี 2564