สำนักปลัด

สำนักปลัด

team-02-01

นายวีระ เขื่อนคำ
ปลัด อบต.เมืองลี

นางสาวปรียกาญ อินทะพุด
หัวหน้าสำนักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวปรียกาญ อินทะพุด
หัวหน้าสำนักปลัด

20220614_020439

นางสาวปรางทิพย์ เขื่อนจักร
เจ้าพนักงานธุรการ

20220602_045311

นางสาวธันยารัตน์ ป่องนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

20220602_045333

นายสรศักดิ์ บัตริยะ
พนักงานขับรถ

20220602_045356

นายวิมล ฐานะ
นักการภารโรง

20220602_045416

นางขันทอง แจ่มสายพงษ์
แม่บ้าน

งานพัฒนาชุมชน

20220613_083629

จ.อ.วชิรพันธ์ ปัญสุภารักษ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

20220602_045435

นายอดิพงษ์ ป่องนัน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

20230215_031127

นายรัฐเขตต์ เทพจันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

20220602_045514

นายดุสิต มะวงศ์
ผู้ดูเเลแหล่งท่องเที่ยว

งานนโยบายและแผน

20220613_083707

นายพงศกร เขื่อนคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานบริหารงานบุคคล

นางสาวปรียกาญ อินทะพุด
หัวหน้าสำนักปลัด

20220810_082226

นางสาวฐิติภา งอกขึ้น
นักทรัพยากรบุคคล

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

team-02-05

นายสุรินทร์ ราชยศ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

20220619_111749

นายบุญรัตน์ ปันติ
พนักงานปฏิบัติงาน กู้ชีพ-กู้ภัย

20220619_111940

นายบรรชา กันหลี
พนักงานปฏิบัติงาน กู้ชีพ-กู้ภัย

20220619_112105

นายปรีชา สุทธิ
พนักงานปฏิบัติงาน กู้ชีพ-กู้ภัย

20220619_112210

นายคมกฤช ใจเเขว่ง
พนักงานปฏิบัติงาน กู้ชีพ-กู้ภัย

20220619_112318

นายเสน่ห์ เเจ่มสายพงษ์
พนักงานปฏิบัติงาน กู้ชีพ-กู้ภัย

20220613_094433

นายญาณวิชญ์ ธิมา
พนักงานปฏิบัติงาน กู้ชีพ-กู้ภัย