กองช่าง

กองช่าง

นายทรงเกียรติ กองวี
ผอ.กองช่าง

งานโยธาและผังเมือง


นายธนกมล ตุ่นคำ
นายช่างโยธา

งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ

นายบุญมา  จันทครัด
ช่างไฟฟ้า


นายสุริยา ปิงจันดี
พนักงานขับรถกองช่าง

งานธุรการ


นางสาวชนัญชิดา จันอูน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง