กองช่าง

กองช่าง

นายทรงเกียรติ กองวี
ผอ.กองช่าง

งานโยธาและผังเมือง


นายธนกมล ตุ่นคำ
นายช่างโยธา


นายจีระศักดิ์ บัตริยะ
ผู้ช่วยช่างโยธา

งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ

นายบุญมา  จันทครัด
ช่างไฟฟ้า

งานธุรการ


นางสาวอัจฉริยา จันอูน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง