กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา


นางกุณลดา ศิรปภัชมงคล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา

 

นางสาวณภัสภรณ์ บัตริยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางคนึงหา เจริญพืชผลไทย
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางศรีธร ทะโน
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางมณีวรรณ ปิงจันดี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางมณินธร ทิศานุรักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางประนอม อาโน
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวริศรา นวลเเขว่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกมลชนก ฐานะ
ผู้ดูแลเด็ก

นายจรูญ แก้วธรรม
พนักงานขับรถกองการศึกษา