กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา


นางกุณลดา ศิรปภัชมงคล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวณภัสภรณ์ บัตริยะ
ผู้ช่วยธุรการกองการศึกษา

 


นางคนึงหา เจริญพืชผลไทย
ครูผู้ดูแลเด็ก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางศรีธร ทะโน
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางมณีวรรณ ปิงจันดี
ผู้ดูแลเด็ก


นางมยุเรศ ทิศานุรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางประนอม อาโน
ผู้ดูแลเด็ก

นายจรูญ แก้วธรรม
พนักงานขับรถกองการศึกษา