ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566