อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เเละเพิ่มพูนทักษะในการดูเเลสุขภาพของผู้สูงอายุ คนพิการ เเละบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหลัก 5 อ.

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565
อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เเละเพิ่มพูนทักษะในการดูเเลสุขภาพของผู้สูงอายุ คนพิการ เเละบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหลัก 5 อ. เพื่อให้เห็นความสำคัญเเละส่งเสริมดูเเลสุขภาพ มีภาวะอารมณ์ที่ดี ลดภาวะเครียด
โดยมี นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี